فهرست

فرآیند اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی - دور دوم

رئیس دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر ایرج جعفری پور با اعلام خبر برگزاری فرآیند اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی ( دور دوم ) در پایان مهر ماه جاری خبر دادند و اعلام نمودند از روز سه شنبه مورخ 1401/7/26 تا روز پنج شنبه مورخ 1401/7/28 با حضور ارزیابان بیرونی و نماینده محترم دبیر خانه شورای آموزشی وزارت متبوع انجام خواهد پذیرفت.

همچنین دبیر کمیته ارزیابی درونی جناب آقای دکتر علی اکبر رجب زاده در تکمیل این خبر افزودند که در این دوره ارزیابان محترم به تشکیل کارگروه هایی ابتدا مستندات حوزه های 8 گانه اعتبار بخشی دوره پزشکی را بررسی نموده و سپس بازدیدی از گروه های آموزشی علوم پایه و علوم بالینی و نیز مراکز آموزشی - درمانی تابعه دانشکده پزشکی خواهند داشت.