فهرست

جلسه معارفه دانشجویان رشته پزشکی

جلسه معارفه دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن ماه 1401 با  اساتید مشاور

جلسه معارفه دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن ماه 1401 با  اساتید مشاور در روز سه شنبه مورخ 5/2/1402 در  سالن آزمون دانشکده پزشکی  برگزار گردید. دراین جلسه ابتدا معاون محترم آموزشی دانشکده پزشکی  جناب آقای دکتر رجب زاده در خصوص معرفی واحد اساتید مشاور و اهمیت آن برای دانشجویان  نکاتی را بیان فرمودند. در ادامه مسئول واحد اساتید مشاور دانشکده سرکار خانم دکتر فرامرزی ضمن معرفی واحد اساتید مشاور ،  شرح وظایف استاد مشاور را برای دانشجویان توصیف نمودند. در پایان جلسه هریک از اساتید مشاور با دانشجویان خود جهت آشنایی بیشتر  و همجنین  نحوه تعامل دانشجو با استاد مشاورجلسه ای بصورت میزگرد تشکیل گردید.