بارگزاری
فهرست
دکتر محمد علی بیانی

دکتر محمد علی بیانی فوق تخصص غدد بالغین، استادیار

عضو هیأت علمی(مدیر گروه) ، CV 

دکتر معصومه اصغرپور

دکتر معصومه اصغرپور فوق تخصص نفرولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سامان الهوئی

دکتر سامان الهوئی فوق تخصص گوارش، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر فرشید اولیایی

دکتر فرشید اولیایی فوق تخصص نفرولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر منصور بابایی

دکتر منصور بابایی فوق تخصص روماتولوژ ی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر کاترین بهزاد

دکتر کاترین بهزاد فوق تخصص گوارش، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر علیجان احمدی آهنگر

دکتر علیجان احمدی آهنگر متخصص مغز و اعصاب، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سید محمدمسعود حجتی

دکتر سید محمدمسعود حجتی متخصص مغز و اعصاب، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سید محمدتقی حمیدیان

دکتر سید محمدتقی حمیدیان فوق تخصص گوارش، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر پیام سعادت

دکتر پیام سعادت متخصص مغز و اعصاب، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر جواد شکری شیروانی

دکتر جواد شکری شیروانی فوق تخصص گوارش، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر صادق صداقت

دکتر صادق صداقت فوق تخصص خون و سرطان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر حسن عابدی ولوکلائی

دکتر حسن عابدی ولوکلائی فوق تخصص گوارش، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر علی علیزاده خطیر

دکتر علی علیزاده خطیر متخصص مغز و اعصاب، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر بهناز یوسف قهاری

دکتر بهناز یوسف قهاری فوق تخصص روماتولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر زلیخا معززی

دکتر زلیخا معززی فوق تخصص غدد بالغین، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر ندا مفتاح

دکتر ندا مفتاح فوق تخصص غدد بالغین، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محمود منادی

دکتر محمود منادی فوق تخصص ریه، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر علی اصغر منوچهری

دکتر علی اصغر منوچهری متخصص پزشکی قانونی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مجید نبی پور

دکتر مجید نبی پور فوق تخصص خون و سرطان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر هدی نقشینه

دکتر هدی نقشینه متخصص مغز و اعصاب، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر حمیدرضا نوروزی

دکتر حمیدرضا نوروزی متخصص داخلی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محسن وکیلی صادقی

دکتر محسن وکیلی صادقی فوق تخصص خون و سرطان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مهرداد کاشی فرد

دکتر مهرداد کاشی فرد فوق تخصص گوارش، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر فاطمه کریم پور

دکتر فاطمه کریم پور متخصص داخلی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV