بارگزاری
فهرست
دکتر سلیمان محجوب

دکتر سلیمان محجوب دکترای تخصصی بیوشیمی، استاد

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) - CV

دکتر هادی پارسیان

دکتر هادی پارسیان دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مهدی پورامیر واجارگاه

دکتر مهدی پورامیر واجارگاه دکترای تخصصی بیوشیمی، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر دردی قوجق

دکتر دردی قوجق دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

سهراب حلال خورمیرکلائی

سهراب حلال خورمیرکلائی مربی بیوشیمی

عضو هیأت علمی ، CV