بارگزاری
فهرست
دکتر خدیجه ازوجی

دکتر خدیجه ازوجی متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر رضا قدیمی

دکتر رضا قدیمی دکترای تخصصی تغذیه بالینی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سید رضا حسینی

دکتر سید رضا حسینی متخصص پزشکی اجتماعی، استاد

عضو هیأت علمی(مدیر گروه)، CV

دکتر سمانه پورهادی

دکتر سمانه پورهادی دکترای تخصصی سالمندشناسی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر پروین سجادی کبودی

دکتر پروین سجادی کبودی دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر، استادیار

عضو هیأت علمی، CV 

دکتر آرام تیرگر

دکتر آرام تیرگر دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای، استاد

عضو هیأت علمی ، CV