فهرست

مدیریت و همکاران EDO

نام و نام خانوادگی :   دکتر زینب فرهادی
           
     سمت :  مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO)
   
مدرک تحصیلی :   دکترای سیاستگذاری سلامت
     
 تلفن مستقیم : 
011-32199936
         تلفن داخلی :   408

 
 

برنامه ريزي آموزشي  :

 1. پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروههاي آموزشي دانشكده.
 2. نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی دانشكده.
 3. همكاري در تدوين و اجرای برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه.
 4.  همكاري با گروه هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي.
 5. مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي.
 6. نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan.
 7. مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان.
 8. مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها.
 9. همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی.
 10. توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس. Skill Lab
 11. پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه.
 12. برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی.

ارزشيابي :

 1. انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید.
 2.   نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء.
 3. هدایت ، نظارت و انجام نظر سنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف ) از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی. (
 4. ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا.
 5. کمک کارشناسی به گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استاندارد های آموزشی و آماده سازی آنها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی ( ارزیابی درونی(.
 6. همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری. EDC
 7. ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی.
 8. ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده.

 پژوهش درآموزش :

 1. همكاري با EDC در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي.
 2. ارائه مشاوره در زمینه اجرای پایان نامه ها و طرحهای پژوهش در آموزش.
 3. تشویق و هدایت اعضای هیأت علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح ها و پایان نامه های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی.

آموزش و توانمند سازي اساتيد :

 1. تعیین برنامه های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی.
 2. همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات و کارگاه ها، برنامه های کوتاه مدت آموزشی اعضاء هیأت علمی.
 3. ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام.
 4. تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت درکارگاههای آموزشیهمکاری با دفتر توسعه آموزش پزشکی EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی.
 5. همکاری با EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی .
 

نام و نام خانوادگی :  رحمان باباپور درزی
           
     سمت :  کارشناس دفتر توسعه آموزش
   
مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد حشره شناسی 
     
تلفن مستقیم : 
011-32199936
         تلفن داخلی :   408

 

برنامه ريزي آموزشي  :

 1. پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروههاي آموزشي دانشكده.
 2. نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی دانشكده.
 3. همكاري در تدوين و اجرای برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه.
 4.  همكاري با گروه هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي.
 5. مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي.
 6. نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan.
 7. مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان.
 8. مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها.
 9. همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی.
 10. توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس. Skill Lab
 11. پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه.
 12. برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی.

ارزشيابي :

 1. انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید.
 2.   نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء.
 3. هدایت ، نظارت و انجام نظر سنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف ) از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی. (
 4. ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا.
 5. کمک کارشناسی به گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استاندارد های آموزشی و آماده سازی آنها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی ( ارزیابی درونی(.
 6. همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری. EDC
 7. ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی.
 8. ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده.

 پژوهش درآموزش :

 1. همكاري با EDC در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي.
 2. ارائه مشاوره در زمینه اجرای پایان نامه ها و طرحهای پژوهش در آموزش.
 3. تشویق و هدایت اعضای هیأت علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح ها و پایان نامه های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی.

آموزش و توانمند سازي اساتيد :

 1. تعیین برنامه های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی.
 2. همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات و کارگاه ها، برنامه های کوتاه مدت آموزشی اعضاء هیأت علمی.
 3. ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام.
 4. تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت درکارگاههای آموزشیهمکاری با دفتر توسعه آموزش پزشکی EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی.
 5. همکاری با EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی .
 
 
 

نام و نام خانوادگی :  خانم مریم صالحی
                 سمت :  کارشناس دفتر توسعه آموزش
   
مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد میکروب شناسی
     
  تلفن مستقیم : 
011-32199936
         تلفن داخلی :   408

خان حسین خانی
 

برنامه ريزي آموزشي  :

 1. پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروههاي آموزشي دانشكده.
 2. نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی دانشكده.
 3. همكاري در تدوين و اجرای برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه.
 4.  همكاري با گروه هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي.
 5. مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي.
 6. نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan.
 7. مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان.
 8. مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها.
 9. همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی.
 10. توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس. Skill Lab
 11. پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه.
 12. برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی.

ارزشيابي :

 1. انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید.
 2.   نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء.
 3. هدایت ، نظارت و انجام نظر سنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف ) از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی. (
 4. ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا.
 5. کمک کارشناسی به گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استاندارد های آموزشی و آماده سازی آنها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی ( ارزیابی درونی(.
 6. همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری. EDC
 7. ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی.
 8. ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده.

 پژوهش درآموزش :

 1. همكاري با EDC در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي.
 2. ارائه مشاوره در زمینه اجرای پایان نامه ها و طرحهای پژوهش در آموزش.
 3. تشویق و هدایت اعضای هیأت علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح ها و پایان نامه های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی.

آموزش و توانمند سازي اساتيد :

 1. تعیین برنامه های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی.
 2. همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات و کارگاه ها، برنامه های کوتاه مدت آموزشی اعضاء هیأت علمی.
 3. ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام.
 4. تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت درکارگاههای آموزشیهمکاری با دفتر توسعه آموزش پزشکی EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی.
 5. همکاری با EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی .